Zásady spracovania osobných údajov


Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Oznámenie“) spoločnosti Martin Lačný - Owly sídlom Potravinárska 1074/19, 949 12 Nitra, IČ: 53632893, zapísanej na okresnom súde Nitra, číslo živnostenského registra 430-59954 kontaktnej tiež na info@owly.sk (ďalej tiež „organizácia“) vrátane on-line aktivít organizácie prostredníctvom jej webov, umiestených na adrese www.owly.sk a ďalších (ďalej len „Web“) vytyčuje vzájomné práva a povinnosti nás ako správcu osobných údajov a fyzických osôb ako subjektov údajov v rámci realizácie ochrany osobných údajov, získaných tiež prostredníctvom on-line aktivít Webu takto:

 1. Úprava ochrany osobných údajov podľa tohoto Oznámenia vyplýva zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v účinnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kedy v týchto právnych predpisoch môžete nájsť širší popis rozsahu práv a povinností pri ochrane osobných údajov.

 2. Web nie je určený k poskytovaniu služieb či predaju produktov osobám mladším 16 rokov.

 3. Spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré nám sami dodáte (oznámite), tiež v súvislosti s Vaším užívaním Webu, obvykle meno, priezvisko, firma, adresy, telefón, GSM, e-mail a pod. Ak s nami uzatvárate kúpnu zmluvu na diaľku, zapíše náš systém taktiež Vašu IP adresu.
  Nepoužívame žiadne formy automatického rozhodovania. Tieto osobné údaje máme za účelom Vašej registrácie a/alebo prijatia/potvrdenia/vybavenia/odoslania/fakturácie/reklamácie Vašej objednávky a komunikácie o nej a iných našich produktoch.

 4. Za účelom štatistiky návštevnosti zbierame údaje o Vašom zariadení ako je názov webového prehliadača, typ operačného systému, nainštalované zásuvné moduly, jeho rozlíšenie a anonymizovanú IP adresu. Na účely štatistiky nepoužívame technológiu COOKIES.

 5. Vaše osobné údaje teda spracovávame, aby sme:

  • mohli splniť zmluvu s Vami,

  • splniť zákonné povinnosti ako napr. vystaviť doklady,

  • pretože ste nám sami udelili súhlas,

  • je v našom oprávnenom zájmu Vaše osobní údaje z Vašich predchádzajúcich objednávok na našom e-shopu naďalej spracovávať pre účely zlepšovania našich systémov, aby sme Vám mohli dát vedeť, čo je nového vo svete našich produktov apod.

  Spracovanie osobných údajov teda prebieha vždy pre konkrétne účely na základe jasných pravných základov. Poskytujeme Vaše údaje iným príjemcom, ak nám to ukladá zákon a ďalším zmluvným príjemcom (tzv. spracovateľom) len tak, aby sme mohli splniť naše vzájomné záväzky. Vaše údaje nepredávame nikam mimo EÚ. Nepoužívame žiadne formy automatického rozhodovania.

 6. Vaše údaje spracovávame do odvolania súhlasu, a v ostatných prípadoch najdlhšie 11 rokov, s ohľadom na archivačnú povinnosť podľa jednotlivých zákonov (napr. zákon o DPH), potom Vaše údaje definitívne zmažeme/skartujeme.
  Údaje zo štatistík uchovávame po dobu 2 rokov, potom údaje zmažeme.

 7. Máte právo na informácie, zahrňujúce tiež právo na prístup k svojím osobným údajom spracovávaných u nás, právo na opravu nepresných údajov, právo byť zabudnutý výmazom Vašich osobných údajov, právo uplatiť obmedzenie spracovania zo zákonných dôvodov, právo na prenesenie svojich osobných údajov inam, námietku proti akémukoľvek spracovaniu a samozrejme tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak bol udelený. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akokoľvek, najvhodnejšie však na e-mailové adrese: info@owly.sk Tým všetkým však nie je dotknuté Vaše právo stažovať si na Úrade na ochranu osobných údajov www.uoou.sk či uplatniť svoje práva na súde.

 8. V prípade, že organizácia predá či kúpi akúkoľvek časť obchodného závodu alebo inú obdobnú majetkovú hodnotu, môže organizácia predať alebo prijať Vaše údaje predpokladanému predajcovi či kupujúcemu takej majetkovej hodnoty a pokiaľ bude organizácia alebo niektoré jej časti prevzaté treťou stranou, budú údaje, ktoré organizácia alebo jej užívatelia alebo členovia majú, jedným z prevádzaných aktív.

Kontakt

Martin Lačný - Owly

Potravinárska 1074/19
949 12, Nitra
Slovenská republika

info@owly.sk

IČO: 53632893
DIČ: 1082658423

Nie sme platiteľmi DPH